สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน แบบ 216 ก

17:14:26 - 11/03/2015

ด้วยโรงเรียนสามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน แบบ 216 ก ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน ทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสบาทถ้วน)

กำหนดยื่นสอบราคาจ้างก่อสร้าง โดยยื่นโดยตรงต่อโรงเรียนสา ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึง 20 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องพัสดุ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ บริหารทั่วไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างและขอรับแบบรูปรายการ ได้ที่ งานการเงิน
ห้องบริหารงบประมาณและบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saschool.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5478-1764 ในวันและเวลาราชการ

[ เอกสารแนบ ]

 

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school