สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ก และอาคารเรียน 212 (อาคาร 5 และอาคาร 3)

09:09:30 - 23/03/2015

โดยโรงเรียนจะมีการลงนามในสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น  โดยโรงเรียนสามารถยกเลิกการจัดหาผู้รับจ้างได้  หากไม่ได้รับการจัดสรรเงินจากสำนักงานงบประมาณ ราคากลางงานที่จ้างครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสามารถตรวจสอบสิทธิ์และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

[ เอกสารแนบ ]

 

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school