ประกาศโรงเรียนสา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ล/๓๐

11:20:31 - 27/11/2015

ตามประกาศโรงเรียนสา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ล/๓๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆดังเอกสารแนบ

[ เอกสารแนบ ]

 

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school