ประกาศโรงเรียนสา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์สุขศึกษา/พลานามัย

10:06:56 - 18/12/2015

ด้วยโรงเรียนสาโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสา ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องศูนย์สุขศึกษา/พลานามัย โดยมีรายละเอียด ตารมรายการดังเอกสารแนบ

[ เอกสารแนบ ]

 

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school