ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสามินิมาร์ท

09:26:28 - 09/05/2017

   ด้วยโรงเรียนสามีความประสงค์จะทำการประมูลสหกรณ์ร้านค้าสามินิมาร์ท เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสา โดยให้มีการขายสินค้าตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียนสา ดังเอกสารแนบ ดังนี้

 

เอกสารประกอบการประมูลสหกรณ์โรงเรียน 

เอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าสถานที่จำหน่ายสิน 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school