สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล

12:10:31 - 16/10/2013

ตามที่สำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดให้โรงเรียนสา จังหวัดน่าน ดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เทียบเคียงมาตรฐานสากลกับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 120 คน  นักเรียนดังกล่าวอยู่ในความปกครองของท่าน เพื่อให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 ทางโรงเรียนสาจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ให้นักเรียนในความปกครองของท่านเข้าสอบในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน เวลา 09.00-12.00น. ณ สนามสอบโรงเรียนสา อ.เวียงสา
 จ.น่าน ตามวันเวลาดังกล่าวด้วย
รายละเอียดต่างๆ แสดงดังเอกสารแนบ [ เอกสารแนบ ]

www.saschool.ac.th Design by: Sa school