ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

10:39:49 - 27/01/2014

โรงเรียนสา  ขอยกเลิกประกาศการสอบราคาซื้อ ตามโครงการ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  (กรณีไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา)

                     โรงเรียนสา  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์     www.gprocureme.go.th หรือwww.saschool.ac.th และหากมีข้อมูลสงสัยประการใด สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  054 - 752626 ในวันและเวลาราชการ                                               

                                                            ประกาศ ณ วันที่    27   มกราคม  พ.ศ. 2557

รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ [ เอกสารแนบ ]

www.saschool.ac.th Design by: Sa school