ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

16:58:48 - 29/04/2014

ด้วยโรงเรียนสา  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสา ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด  รายละเอียดต่างๆดังเอกสารแนบ

ประกาศ  ณ  วันที่  29 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2557

[ เอกสารแนบ ]

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school