ประกาศโรงเรียนสา สอบราคาขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

12:50:42 - 09/05/2014

เข้าดำเนินการร้านค้าสวัสดิการ เพื่อจัดจำหน่าย และบริการสินค้าที่จำเป็นต่อระบบการจัดการเรียน
การสอน การบริโภคและอุปโภคของนักเรียน ครู อาจารย์ นักการภารโรง ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ของโรงเรียนสา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไปรายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารแนบ

[ เอกสารแนบ ]

www.saschool.ac.th Design by: Sa school