ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องโรงอาหาร

09:58:24 - 17/07/2014

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนสา
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนสา ณ วัน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้

 

       กาหนดดูสถานที่และรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30น. ถึงเวลา 16.30 น. พร้อมกัน ณ บริเวณโรงเรียนสา

        กาหนดยื่นสอบราคาจ้าง โดยยื่นโดยตรงต่อโรงเรียนสา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ถงึ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องพัสดุ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯและกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 กรกฎาคม2557ตั้งแต่เวลา08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างและแบบรูปรายการ ได้ที่ งานการเงิน ห้องบริหาร งบประมาณและบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ระหว่าง วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30. น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.saschool.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5478-1764 ในวันและเวลา ราชการ

รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ [ เอกสารแนบ ]

www.saschool.ac.th Design by: Sa school