ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

15:53:36 - 21/07/2015

      ในแต่ละภาคการศึกษาโรงเรียนสา มีการจัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง  เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูที่ปรึกษาในการดูแลบุตรหลานรวมถึง รับฟังนโยบายของทางโรงเรียน

       ในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 นี้มีการจัดการประชุมขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยภาคเช้าเป็นของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

         ผลการประชุมมีการพบปะระหว่างผู้บริหาร กับผู้ปกครอง และผู้ปกครองได้พบปะกับคุณครูที่ปรึกษาซึ่งผลที่ได้ผ่านไปด้วยดีและทุกท่านได้รับการชี้แจงรวมถึงได้ร่วมกันแก้ปัญหาของบุตรหลานของตนเองได้เป็นอย่างดี

 

         

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

ภาพกิจกรรม

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school