รายชื่อคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นาย หย่งเพียว ลีลาเรืองแสง                      ประธานกรรมการ
 • นาย ปรีชา จามิกรานนท์                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ร.ต จำกัด จาวรรณ์                                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นาง ลิขิต จันทร์กำธร                                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นาย ครรชิต วงค์ศิริลักษณ์                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • น.ส. คณงนาฏ รุณวุฒิ                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นาย สำราญ ปัญญาอินทร์                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นาย ประศาสน์ สุธารักษ์                             กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 • นาย มนัส หวั่นท๊อก                                    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
 • นาย วิโรจน์ หวั่นท๊อก                                 กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
 • นาง ละมัย สังขนิยม                                   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
 • นาย สมบัติ สิทธิวงค์                                  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 • นาง บำเพ็ญ บริบูรณ์                                  กรรมการองค์กรชุมชน
 • นาย พยุง ไชยเขียวแก้ว                              กรรมการผู้แทนครู
 • นาย กฤษดา นันทวาสน์                              กรรมการและเลขาณุการ
www.saschool.ac.th Design by: Sa school