ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

15:07:26 - 05/04/2016

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับแจ้งจากคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนซึ่งได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 สำหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการดำเนินงานภายในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ

         โดยให้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและอุบัติติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2559  เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตรสำนึกหรือและตระหนักถึงความสำคัญในการใช้รถใช้ถนนให้เด็กและเยาวชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2559 โดยดำเนินการตามกรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559  รายละเอียดต่างๆศึกษาได้จากเอกสารเพิ่มเติม

 

เอกสารแนบ

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school