ประกาศโรงเรียนสา ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด

11:38:31 - 28/08/2015

ด้วยโรงเรียนสา  จะทำการขายครุภัณฑ์ชำรุด โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย ดังนี้

ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ชำรุด ติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ และขอรับรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาได้ที่โรงเรียนสา(ฝ่ายงานพัสดุ) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของทุกวันทำการ ผู้ที่ไม่มาติดต่อขอรับรายละเอียด จะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นซองเสนอราคา

รายละเอียดต่างๆดังเอกสารแนบ

[ เอกสารแนบ ]

 

 

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school